Vis Consultants

Ενημέρωση Υποψηφίων Εργαζομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Ενημέρωση, η εταιρεία με την επωνυμία «VIS ECONOMIC AND ENERGY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μαυρομιχάλη 1, ΤΚ 10679, (εφεξής η «Εταιρεία») αποσκοπεί να ενημερώσει τους υποψήφιους εργαζομένους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679(ΕΕ), το Νόμο 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής ως Υφιστάμενη Νομοθεσία).

Η παρούσα Ενημέρωση αφορά και εφαρμόζεται όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων στο πλαίσιο υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων προς ανεύρεση εργασίας στην Εταιρεία, είτε ηλεκτρονικώς, είτε σε φυσική μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εταιρεία.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή.

«Προσωπικά Δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (όπως λ.χ IP address, cookies) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ως ειδική κατηγορία δεδομένων αντιμετωπίζονται και τα δεδομένα που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις και καταδίκες, αδικήματα και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας.

 1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με γνώμονα την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων όπως όνομα, επώνυμο πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατήριο και στοιχεία έκδοσης, εθνικότητα, φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, επαγγελματική ιδιότητα, επαγγελματική εμπειρία, πτυχία, πιστοποιήσεις, στρατολογική κατάσταση, καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και στις αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται/υποβάλλονται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν επιδιώκει τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο στάδιο της αξιολόγησης των υποψήφιων εργαζομένων.

3.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας τους για συγκεκριμένη θέση εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου για τη εκάστοτε θέση εργασίας. Όταν υποψήφιοι εργαζόμενοι αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα ή προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς η Εταιρεία να έχει προκηρύξει κάποια συγκεκριμένη ανοιχτή θέση εργασίας, οι υποψήφιοι παρέχουν τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει και έχει υιοθετήσει Πολιτικές και Διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει θέσει σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα προστασίας των πληροφοριών, που περιλαμβάνουν ασφαλή περιβάλλοντα αποθήκευσης και λειτουργίας, διαβαθμισμένη πρόσβαση κλπ.

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων στα αρμόδια στελέχη του προσωπικού της ή σε εξωτερικούς συνεργάτες στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των υποψηφίων, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην Εταιρεία ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ούτε σε χώρες/οργανισμούς εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.

 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, διατηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Εταιρείας (cloud server και σε laptops), και δύναται να διατηρηθούν σε φυσικό αρχείο, για χρονικό διάστημα  ενός (1) έτους από τη λήψη τους από τον κάθε υποψήφιο, εφόσον η Εταιρεία δεν προχωρήσει στην πρόσληψή του. Σε περίπτωση πρόσληψης του υποψηφίου, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, καθορίζεται στην  «Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας» που αποστέλλεται σε κάθε εργαζόμενο της Εταιρείας.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, οι εργαζόμενοι έχουν και μπορούν να ασκήσουν:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση από τη Εταιρεία για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτών,
 • Δικαίωμα διόρθωσης, να αιτηθούν δηλαδή τη διόρθωση ή/ και να συμπλήρωση ανακριβών, ελλιπών στοιχεία που τηρούνται για αυτούς
 • Δικαίωμα διαγραφής, να αιτηθούν δηλαδή τη διαγραφή των δεδομένων τους, εφόσον η Εταιρεία τα τηρεί χωρίς να συντρέχει κάποια νόμιμη βάση επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, να αιτηθούν δηλαδή τη χορήγηση των δεδομένων τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο, ή να αιτηθούν τη διαβίβαση αυτών σε τρίτο.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, (μόνο για επεξεργασίες για τις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η συγκατάθεση είναι ελευθέρως δοθείσα κατά τα ανωτέρω).

Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα φροντίσει να ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του αιτούντος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσίας, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email στη διεύθυνση: GDPR@vis-consultants.com